Op Dalton Kindcentrum de Vossestaart sturen wij de kinderen goed voorbereid de wereld in. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden om hun eigen weg te vinden in onze maatschappij. Ons Kindcentrum is een afspiegeling van de samenleving in het klein, waar kinderen een veilige plek vinden. Zij kunnen zich optimaal ontwikkelen waarbij ontdekkend, betekenisvol en bewegend leren centraal staat.

Kinderen ontwikkelen zich op eigen niveau en werken doelgericht, waarbij ze keuzes en verantwoordelijkheid krijgen. Hiermee groeien de kinderen op tot veerkrachtige, initiatiefrijke mensen die zichzelf durven zijn. Zij leren respect te hebben voor de ander en hun omgeving.

Ons team heeft een voorbeeldfunctie waarbij we volgens de 5 Daltonkernwaarden opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 2 – 13 jaar.

De visie van het Daltononderwijs

Daltononderwijs was oorspronkelijk gebaseerd op die fundamentele pijlers: vrijheid in gebondenheid, samenwerking en zelfstandigheid. In 2012 heeft men hier nog twee extra pijlers aan toegevoegd: effectiviteit en reflectie. De combinatie van deze principes zorgt er niet alleen voor dat kinderen de leerstof onder de knie krijgen maar ontwikkelt ook een aantal fundamentele skills die hun later in het leven van pas komen.

dalton Vrijheid verantwoordelijkheid

Vrijheid in gebondenheid

Op een Daltonschool krijgen leerlingen een bepaalde mate van vrijheid en inspraak om te bepalen wat ze zullen leren, wanneer ze welke taken uitvoeren, op welke werkplek ze dit zullen doen en of ze alleen of in groep zullen werken. De leerkracht begeleidt dit proces en vervult een rol als coach. De leerlingen krijgen de kans om initiatief te tonen en proactief te zijn en krijgt meer verantwoordelijkheid dan in een traditionele school. De leerling wordt nauwer betrokken bij zijn leerproces wordt voorbereid om later in het leven efficiënt zijn doelen te kunnen bereiken en vlot te kunnen samenwerken met anderen.

dalton Samenwerken

Samenwerking

Leerlingen werken regelmatig in kleinere groepjes aan taken. Ook wanneer ze zelfstandig een taak maken mogen ze elkaar consulteren. Zo leren ze van elkaar en leren ze ook om rekening te houden met anderen. Een Daltonschool is een leefgemeenschap, een weerspiegeling van de maatschappij waar samen leren en samen leven centraal staan.

dalton Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Leerlingen krijgen telkens opnieuw de kans om een aantal beslissingen zelf te maken: wanneer doe ik deze taak, wat omvat deze taak precies, werk ik samen of in een groep. Deze keuzevrijheid leert ze zelfstandig beslissingen te nemen. Het stimuleert doelgericht aan een opdracht werken en actief leren. Tijdens het leerproces leren ze probleemoplossend denken en hulp zoeken wanneer ze dat zelf nodig achten. Dit is een belangrijke voorbereiding op een volwassen leven.

Onderwijs is altijd in ontwikkeling, en het Daltononderwijs is daar geen uitzondering op. In 2012 heeft men de drie Daltonprincipes uitgebreid tot vijf kernwaarden.

dalton Effectiviteit

Effectiviteit 

Doelmatig werken is een belangrijk begrip in het Daltononderwijs. Parkhurst vond dat school een weerspiegeling moet zijn van en een voorbereiding moet zijn op het latere leven. Ze is gekant tegen het frontale onderwijs, waar leerlingen de hele dag moeten stilzitten en luisteren. Ze maakt van kinderen jonge ondernemers. Ze stelt dat wanneer kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun taken en hun leerproces, je effectiever onderwijs creëert waar de leeropbrengst groter zal zijn.

dalton Reflectie

Reflectie

Op Daltonscholen worden op regelmatige momenten reflectiemomenten georganiseerd. Er wordt samen met de leerlingen overlegd hoe het zelfstandig werk, de planning, het samenwerken verloopt en er wordt bijgestuurd. Dit kan individueel of in groep gebeuren. Zo leren de leerlingen hun werk kritisch te benaderen en zichzelf bij te sturen waar nodig. Een leerkracht die werkt op een Daltonschool zal voortduren reflecteren op zijn of haar handelen in de klas. Ook op schoolniveau werkt men voortdurend aan de kwaliteit van het Daltononderwijs en speelt reflectie een cruciale rol.